สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ รองนพ.สสจ.

5 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมรับนายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์ฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว เปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

5 ตุลาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

การประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดกระบี่

              โครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ในการประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ โดยในการประชุมได้แจ้งกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ ดำเนินกิจกรรม ในวันทิ่ 10 พฤศจิกายน 2561 และ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมแสดงความยินดี

2 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรหมมา นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้วและทีม ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ ท่านสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวนด์ ในเวชปฏิบัติทั่วไป”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง    “อัลตร้าซาวด์ในเวชปฏิบัติทางสูติ – นรีเวช (Basic of Obstetrics and Gynecology Ultrasound” โดยบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)...

งานประชุมประจำปีสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

25 กันยายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดงานประชุมประจำปีสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 2561โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม ประมาณ 500 คน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕61 โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน และร่วมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภออ่าวลึก ผ่านการประเมินรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (District Road Traffic Injury : D-RTI)...

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561

วันที่ 19 – 20 กันยายน 61 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561 และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 11 ในยุค 4.0 เพื่อตอบสนองประชาชนภาคใต้ตอนบน โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี