ติดต่อ สสจ.กระบี่ โทรศัพท์ 075-611012-3 โทรสาร 075-612971

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • งานธุรการ หมายเลข  114
  • งานการเงินและบัญชี  หมายเลข  111
  • งานพัสดุ  หมายเลข 112
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  หมายเลข 120
  • งานข้อมูลข่าวสาร  หมายเลข  121
  • งานนิเทศและประเมิน  หมายเลข 122
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทค (IT)  หมายเลข 125
 • กลุ่มงานควบคุมโรค  หมายเลข 124
  • งานระบาด หมายเลข 123
  • EMS  หมายเลข 1669
 • กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  หมายเลข 153
 • กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  หมายเลข 160
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ  หมายเลข 135
 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  หมายเลข 132
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  หมายเลข  142
 • กลุ่มงานนิติการ  หมายเลข 151
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ  หมายเลข 152
 • กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล หมายเลข 113
 • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย หมายเลข 142