Author: webkbo61

0

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และนางจิราภรณ์ อุ่นเสี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0

กิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน

11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI)

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจำปี 2560 ระดับ (GOOD) จากนั้นร่วมประชุม คปสจ.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่  

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ เยี่ยมโรงพยาบาลอ่าวลึก

8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางประภาพรรณ สิทธิเวช ผชขส. และคณะ เยี่ยมโรงพยาบาลอ่าวลึก ♦

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561

30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมยินดีกับนางสาวต่ิ่งตา มัสการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค