Author: PRConsumer Protection

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สสจ.กระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย อสม.บ้านเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ตัวแทนกรรมการวัด ครูและนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนบ้านเขาแก้ว โรงพยาบาลอ่าวลึก อบต. กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน รวม 40 คน ณ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่