Author: ณรงค์ฤทธิ์ จองเซ่ง

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC กิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก จังหวัดกระบี่

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC กิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก ” ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สรุปภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในกิจกรรมดังกล่าว และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล  ประจำจุดศาลากลาง จังหวัดกระบี่ มีผู้มารับบริการ จำนวน ๘๒๕ ราย ตรวจพบผู้เป็นโรคและกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๓๗ ราย...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายดำริห์ ประคีตะวาทิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.หม่อมหลวง  กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน  ณ ศาลากลาง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย        นายดำริห์ ประคีตะวาทิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.หม่อมหลวง  กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบรางวัลแก่บุคคลที่กระทำความดี และการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่น ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด / สปา ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๕๙  

กระบี่จัดประชุมคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center For TB : NOC : TB)

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center For TB : NOC : TB) จังหวัดกระบี่

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทันตสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทันตสุขภาพรดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านทันตสุขภาพ การจัดทำรายงานและการประเมินผลงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทันตสุขภาพในระดับจังหวัดและอำเภอให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยการพัฒนาศักยาภาพทันตบุคลากรในการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อบรม GMP สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมอบรม GMP สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ซึ่งการจัดประชุมอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและสถานที่ผลิต (คัดบรรจุ) ผักและผลไม้สด ผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ ให้มีมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการตลอดจนและนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ผลิตตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ / ๑ จังหวัดภูเก็ต

งานประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงานประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในสาขาต่างๆจำนวน ๑๒ สาขาเพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในวัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จากอาสาสมัครสาธารณสุขผู้เสียสละจิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานช่วยเหลือชุมชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปี ๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอทั้ง ๑๒ สาขา จำนวน ๔๙ คน