Author: ณรงค์ฤทธิ์ จองเซ่ง

โครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อเปิดงานโครงการอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โครงการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท. มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุญเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเดเจพระปรมินทรมหาภูมอพลอดุลยเดช บรมนาบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่ ประกอบกับโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญของการสาธารณสุขระดับประเทศ  และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ...

สสจ.กระบี่ จัดประชุมความคืบหน้าโครงการหมอชวนวิ่ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐  ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีประธานและเลขานุการ ของคณะทำงานทุกคณะเข้าร่วมประชุม ในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในการประชุมได้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑...

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพระราชพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

นพ.สสจ.กระบี่เข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๖.๓๐ น )นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธรางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในโอกาสถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ฉกาจ ประสงค์  ราชองครักษ์ในพระพระองค์ และ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

การประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดกระบี่

              โครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ในการประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ โดยในการประชุมได้แจ้งกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ ดำเนินกิจกรรม ในวันทิ่ 10 พฤศจิกายน 2561 และ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวนด์ ในเวชปฏิบัติทั่วไป”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง    “อัลตร้าซาวด์ในเวชปฏิบัติทางสูติ – นรีเวช (Basic of Obstetrics and Gynecology Ultrasound” โดยบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)...