โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

 • ประชุม บวร 291061_๑๘๑๐๒๙_0022
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0001
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0004
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0005
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0008
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0012
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0014
 • 20181029_๑๘๑๐๒๙_0022
 • S__13246483
 • ประชุม บวร 291061_๑๘๑๐๒๙_0004
 • ประชุม บวร 291061_๑๘๑๐๒๙_0014
 • ประชุม บวร 291061_๑๘๑๐๒๙_0017

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สสจ.กระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย อสม.บ้านเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ตัวแทนกรรมการวัด ครูและนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนบ้านเขาแก้ว โรงพยาบาลอ่าวลึก อบต. กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน รวม 40 คน ณ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่