สาธารณสุขอ่าวลึกเปิดปฏิบัติการ Aoluk D-Day Kick Off Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่

วันที่ 4 มิถุนายน2561 นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก นำทีมเจ้าหน้าที่ สสอ. รพ.สต. และอสม. ในพื้นที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายใต้ปฏิบัติการ “Aoluk D-Day Kick Off Big Cleaning Day : อ่าวลึกเมืองสะอาดปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ5 ป. 1 ข.

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมใหญ่ รพ.คลองท่อม นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคลองท่อมครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ มี ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และ SRRT ทีม ร่วมประชุม และวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ในระยะต่อไป