สาธารณสุขอ่าวลึกเปิดปฏิบัติการ Aoluk D-Day Kick Off Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่