Daily Archive: April 13, 2018

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และนางจิราภรณ์ อุ่นเสี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์