สาสุขกระบี่ร่วมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 6 ด้าน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 2560-2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางประภาพรรณ สิทธิเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยประจำปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์หลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ

1.ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&PExcellence)

2.ระบบบริการเป็นเลิศ (ServiceExcellence)

3.บุคลากรเป็นเลิศ (PeopleExcellence)

4.ระบบบริหารจัดการ (GovernanceExcellence)

ซึ่งจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 6 ด้าน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 2560-2564 คือ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์แผนไทย
  2. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย
  3. พัฒนาระบบยาแผนไทย
  4. พัฒนาวิชาการและการวิจัยการแพทย์แผนไทย
  5. เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  6. การจัดการทรัพยากร

 

นอกจากนี้กาประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนางานแพทย์แผนไทยของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบริหาร ระบบบริการ ตลอดจนการพัฒนาวิชาการและการวิจัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของระดับประเทศจังหวัดกระบี่

โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ และคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหน่วยบริการที่มีการดำเนินงานแพทย์แผนไทยในประเภท โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยบริการจังหวัดกระบี่ ในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับ เขต และระดับภาคต่อไป