สาสุขกระบี่ร่วมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 6 ด้าน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 2560-2564