โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิจังหวัดกระบี่