โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิจังหวัดกระบี่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์กะปิจังหวัดกระบี่

เนื่องจากผลิตภัณฑ์กะปิ เป็นผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่มีกลุ่มผู้ผลิตจำนวนมาก เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในการบริโภคและเป็นของฝาก ซึ่งสถานที่ผลิตจะต้องได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ.2555 เรื่องการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP ส่วนผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉลาก ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ367) พ.ศ.2558 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และการใช้สีซึ่งจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 381) พ.ศ.2559 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) ซึ่งอนุญาตให้ใช้สีผสมอาหารแต่เงื่อนไขในการใช้และปริมาณจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และห้ามใช้สีชนิดที่ห้ามใช้เช่น สีโรดามีน บี

ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานที่ผลิตกะปิเพียง 4 ราย ที่สามารถพัฒนาสถานที่ผลิตจนผ่านมาตรฐาน Primary GMP และได้ขออนุญาตผลิตอาหารถูกต้องและได้รับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซึ่งได้แก่ กะปิกุ้งดัก อำเภออ่าวลึก , กะปิครกไม้ อำเภอเหนือคลอง , กะปิกุ้งเคย อำเภอคลองท่อม , กะปิทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสถานที่ผลิตกะปิ และผลิตภัณฑ์กะปิให้ผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิตกะปิจังหวัดกระบี่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่