krabi emergecy care system rally Febuary2018

นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ  จุดเกิดเหตุ และการจัดการในกรณีสาธารณภัย  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *