สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายสมหมาย แย้มยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ และนายบุญฤทธิ์ การุญเมธี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 3-1/2562 โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 24...

สำรวจคุณภาพน้ำ “วังเทวดา” น้ำตกห้วยโต้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ  ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  นายบุญฤทธิ์ การุญเมธี และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ร่วมสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณจุดเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” ณ น้ำตกห้วยโต้

ประชุมวิชการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 11

วันที่ 11-14 มีนาคม 2562 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และตัวแทนกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 11 ภาคใต้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล และร่วมจัดนิทรรศการงานมหรรมสมุนไพร ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

แนวทางการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรพงค์ ด้อล้า หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ โดยใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานเอดส์ จาก รพ.และรพช. จำนวน 30 คน จัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายนจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสรี บุตรสมัน ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม และได้จับฉลากแบ่งสี ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขจับได้ สีแดง กีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล (11 คน) กีฬาวอลเล่ย์บอล (หญิง) กีฬาเปตอง (ทีมชาย ทีมหญิง) กีฬาพื้นบ้าน และการประกวดกองเชียร์ กำหนดวันแข่งขันระหว่างวันที่...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

วันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ตาม พรบ 2558 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ตัวแทนปศุสัตว์จังหวัด  ตัวแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ตัวแทนโรงพยาบาล และสสอ. ทุกอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน  ณ  ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการสุขภาพ NCD

วันที 8 มีนาคม 2562 นางกมลฉัตร วงษ์วานิช หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพ  NCD  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน NCD จาก รพ. รพช. จำนวน 30 คน ณ ห้องการบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

EMR รุ่นที่ 2 ณ อบจ.กระบี่

วัน พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR.) รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเครือข่ายด้านระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 50 คน เข้ารับประกาศนียบัตร สำหรับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR.) รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยจัดหลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติ จำนวน...

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางทัตสุขภาพ

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ด้านการจัดการเรียนรู้ทางทันตสุขภาพ”  การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมอบเกียรติบัตรแก่หนูน้อยฟันดี อ่าวลึก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน อำเภออ่าวลึก จำนวน 150 คน ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด : EOC สรุปถอดบทเรียนหลังดำเนินการเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข พายุปาบึก (เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)

สาธารณสุขกระบี่จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและทารกหลังคลอด

วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานและเป็นวิทยกรพิเศษ การอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและทารกหลังคลอด ณ ตาลคู่รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นและงานอนามัยแม่เด็กโรงพยาบาลกระบี่ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  , โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง จำนวน ๙๖ คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูความรู้เรื่องนมแม่และการดูแลสุขภาพแม่วัยรุ่นและทารกหลังคลอด

ทบทวนแนวทางการส่งต่อ Refer Case Conference

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการส่งต่อ ตัวชี้วัด และ Refer Case Conference โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน จาก สสจ. รพท.รพช.และสสอ. ณ ห้องทุ้งฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

ประชุมผู้รับผิดชอบงาน TB (รอบ 6 เดือน)

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลกำกับและติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อติดตามมาตรการลดการตาย การขาดยา และการโอนออก (รอบ 6 เดือน) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับ รพ.รพช. สสอ.และสสจ. จำนวน 40 คน ณ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง พ.ร.บ การปลูกและการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แก่ประชาชนจังหวัดกระบี่

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกัญชา ยังคงสถานะเป็นยาเสพติดประเภท ๕ อยู่ แต่พ.ร.บ. ที่ออกมาจะเปิดช่องให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้…

นพ.สสจ.กระบี่ รับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลกระบี่

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562  นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการคลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ ห้องคมกริบ  โรงพยาบาลกระบี่

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินการแพทย์ฯ (EMR) รุ่นที่ 2

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.30น.นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินการแพทย์ กิจกรรม อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์( EMR ) รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดฯหัวหน้ากองฯ อบจ.กระบี่ วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอนงค์ ภูมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เพื่อเป็นการสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน  

สาธารณสุขกระบี่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายสาธารณสุข ตามพรบ.การสาธารณสุข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการออกข้อบัญญัติการเปรียบเทียบ และ EHA อปท.

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายสาธารณสุข ตามพรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็น          การออกข้อบัญญัติการเปรียบเทียบ และ EHA อปท. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุข       จังหวัดกระบี่ โดยมีตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นิติกร และผู้รับผิดชอบงานกฏหมายสาธารณสุข ของ อปท. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบด้านกฏหมายสาธารณสุขระดับอำเภอ / จังหวัด...

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะกันชุนชนบ้านเขาแก้ว ร่วมแชร์ประสบการณ์ภัยโฆษณา และการประกวดนวัตกรรม รู้ทันภัยโฆษณา โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนางผุสดี เวชชพิพัฒน์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบปะและมอบนโยบายงานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ชุมชนบ้านเขาแก้ว และติดตามงานในโครงการ และมีนายสัญญา รักษารัตน์ รักษาการสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่...